January 27, 2023 - 5:56:46 am
dct-logo

ABOUT US

EDITORIAL BOARD/SECTION HEADS

THE DOMINICAN GAZETTE

The Dominican Gazette is the official student publication of Dominican College of Tarlac. They aim to provide accurate and reliable information to Dominikanos. The Dominican Gazette focuses on capturing different stories and events both inside and outside the institution

THE DOMINICAN GAZETTE TEAM

ANG PAHINA

Ang Pahina ang opisyal na pahayagang pampaaralan ng Domincan College of Tarlac. Naglalayon itong magbigay ng napapanahon at wastong impormasyon para sa mga Dominikano. Kami ay nakatuon sa pagkuha ng iba’t-ibang mga kwento at kaganapan sa loob at labas ng institusiyon.

ANG PAHINA TEAM